De technische potentie van aquathermie, met name waar het gaat om het winnen van warmte uit oppervlaktewater, is groot. Toch zien we soms dat gemeenten te hoge verwachtingen hebben  van aquathermie. De (voor)investeringen zijn hoog, waardoor de businesscase – zeker bij stijgende rentes – niet geweldig is. Met name in de buurten waar bewoners weinig tot géén financiële mogelijkheden hebben om hun woning te verduurzamen, lijkt het aanleggen van een warmtenet met middentemperatuur een goede optie. Vanwege de magere businesscase lukt het echter bijna nergens om dit commercieel te exploiteren. Aquathermie maakt wat ons betreft alleen een serieuze kans als er partijen bereid zijn om het warmtenet op niet-commerciële basis te exploiteren.

Voorwaarden aquathermie binnen de Wijkuitvoeringsplannen

Startpunt van een mogelijke toepassing van aquathermie is vergelijkbaar met de aanleg van een warmtenet op basis van restwarmte: de warmtevraag binnen een gebied moet hoog genoeg zijn. BDH hanteert als voorwaarde vaak minimaal 20 woningen per hectare, dit aantal kan lager zijn als er sprake is van afname van warmte door utiliteitsgebouwen. Daarnaast moet de bron liefst binnen een kilometer van het gebied liggen. Is dat het geval, dan kunnen berekeningen en vergelijkingen met individuele opties als warmtepompen per woning of gebouw, al dan niet in combinatie met een laag temperatuurnet, zinvol zijn.

Binnen onze Wijk- en Buurtaanpak hanteren we nog striktere voorwaarden. Voordat we de benodigde berekeningen maken, polsen we of er partijen zijn die in een warmtenet willen investeren en/of de exploitatie op niet-commerciële basis op zich willen én kunnen nemen. Pas als we die hebben gevonden, rekenen we verder.

Draagvlak en vertrouwen bewoners

Met de uitkomsten van de berekeningen gaat de gemeente vervolgens in gesprek met de toekomstige afnemers van warmte en/of koude. De afzet van de warmte van een groot deel van beoogde te verwarmen woningen moet immers worden gegarandeerd. Ook daar is weer draagvlak en vertrouwen van de bewoners nodig en moet worden aangesloten op de randvoorwaarden die de bewoners stellen aan de aansluiting op een warmtenet en het afnemen van aquathermie. Wederom speelt hier de betrokkenheid van een niet commerciële exploitant, liefst een lokale partij, een belangrijke rol. Een mooi voorbeeld hiervan is het aquathermieproject in Terheijden (Traais Energie Collectief). Inzet van deze lokale energiecorporatie bleek onontbeerlijk. Er zijn bijeenkomsten geweest, maar uiteindelijk zijn de woningen één voor één bezocht. Zonder het commitment van een lokale coöperatie en inzet van haar leden was dit niet mogelijk geweest. In een succesvol aquathermieproject versterken de exploitatie door een lokale partij en de inzet vanuit de lokale gemeenschap elkaar. De dialoog met de buurt en de daarin aanwezige of daarbij betrokken organisaties is daarom voor ons essentieel.

 

Plan vrijblijvend een WUP-consult in

Twijfel je ook of voor jullie gemeente toepassing van aquathermie een vruchtbare optie kan zijn en spreekt onze benadering je aan? Plan een vrijblijvend WUP-consult in met mijn collega Peter Wagener.